Problemy z wypłacalnością osób fizycznych to  zjawisko społeczne, które w dobie pandemii koronawirusa występuje niestety coraz częściej. Jego przyczyną może być nagła zmiana sytuacji życiowej związanej np. z pogorszeniem stanu zdrowia, śmiercią partnera, długu, czy nałogów. Niektórzy dłużnicy stali się niewypłacalni, ponieważ stali się ofiarą nietrafionej inwestycji, decyzji czy nawet oszustwa. Mocno reklamowane kredyty w parabankach są drogie, ale łatwo dostępne. Dłużnicy zaciągają nowe długi na spłatę starych, co powoduje tzw. pętle zadłużenia. Systemy prawne różnych krajów ograniczają możliwość oddłużenia tylko dla tych dłużników, którzy spełniają określone kryteria. Osoba niewypłacalna nie jest samodzielnie w stanie wydostać się z pętli zadłużenia, gdyż każdego dnia dochodzą nowe odsetki.  Koszty procesu, koszty egzekucji komorniczej znacznie powiększają należność główną, a są zaspakajane w pierwszej kolejności.

W dzisiejszych (niezwykłych) czasach przyczyną zadłużenia mogą być perturbacje związane z utratą pracy np. poprzez zwolnienia wynikłe z obecnej sytuacji epidemiologicznej w związku np. z koronawirusem (koronawirus, COVID – 19). Utrata pracy może prowadzić do biedy i ubóstwa, a w konsekwencji do konieczności skorzystania z instytucji upadłości konsumenckiej.

Artykuł 10 prawa upadłościowego stanowi, że upadłość ogłasza się względem dłużnika, który jest niewypłacalny. Zatem pojęcie upadłości i niewypłacalności nie są równoważne. Niewypłacalność jest przesłanką upadłości. Upadłość zaś jest szczególnym stanem prawnym dłużnika wynikającym z orzeczenia sądu upadłościowego, które jest wydawane w efekcie niewypłacalności dłużnika.

Przepisy odrębnego postępowania upadłościowego odnoszące się do niewypłacalności osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nazywane są w żargonie prawniczym tzw. „upadłością konsumencką”. Nowelizacją prawa upadłościowego z 2019 r. wprowadzono postępowanie odrębne „postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej” oraz „postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącej działalności gospodarczej”.

Co ważne oddłużenie sądowe odnosi się zarówno do zobowiązań publicznoprawnych i prywatnoprawnych. Oznacza to, że w przypadku uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości upadły wolny będzie od wszelkich zobowiązań, w tym także od zobowiązań wobec instytucji publicznych, a nie tylko względem prywatnych wierzycieli.

Podstawą normatywną konsumenckiej zdolności upadłościowej jest art. 491 1 prawa upadłościowego wyznacza tzw. zdolność upadłościową z zakresie tzw. upadłości konsumenckiej.

Ustawodawca nowelizacją z dnia 30 sierpnia 2019 r. uchylił dość niefortunny art. 491 4 prawa upadłościowego, który dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej wymagał tzw. niezawinionej niewypłacalności, co bardzo ograniczało możliwość wykorzystywania instytucji upadłości konsumenckiej w praktyce. Ustawodawca zdecydował się na rezygnację z regulacji, w myśl której sąd oddalał wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Podsumowując najistotniejsze- w aktualnym stanie prawnym, w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej ani nie podlegają badaniu przyczyny, dla których dłużnik stał się niewypłacalny, ani nie warunkują one ogłoszenia upadłości dłużnika. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stało się znacznie prostsze i łatwiejsze. Szanse na pozytywne załatwienie sprawy zwiększy powierzenie swoich problemów profesjonalistom z Kancelarii Adwokackiej Patryka Skwiot.

W razie pytań co do przesłanek i możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej w województwie Warmińsko- Mazurskim, prosimy o kontakt pod adresem: adwokatskwiot@gmail.com lub pod numerem telefonu : 886 304 614.

Pomożemy rozpocząć życie wolne od długów!