prawo karne
prawo GOSPODARCZE
prawo cywilne
prawo RODZINNE
prawo ADMINISTRACYJNE
prawo HANDLOWE

Nasza Kancelaria Adwokacka w Olsztynie oferuje swoim klientom pomoc z zakresu prawa karnego w sprawach takich jak:

 • obrona w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, także na etapie postępowania odwoławczego zarówno przed sądem okręgowym, apelacyjnym jak i kasacyjnym

 • pomoc osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym
 • reprezentowanie w postępowaniu karnym osób podejrzanych, oskarżonych, świadków, oskarżycieli prywatnych, posiłkowych, reprezentowanie oskarżycieli subsydiarnych
 • pomoc w sporządzaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz dalsza reprezentacja osób pokrzywdzonych w toku postępowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych

Pomoc prawna w zakresie prawa karnego

Większość z nas jest zdania, że nigdy nie będzie miała do czynienia z czynami określanymi jako przestępstwa, dlatego znajomość prawa karnego nie jest im potrzebna. Niestety, może się okazać, że w wyniku popełnionego umyślnie bądź nieumyślnie czynu konieczna może okazać się profesjonalna pomoc w zakresie prawa karnego, której może udzielić jedynie prawnik doświadczony w prowadzeniu spraw z dziedziny prawa karnego.

Czym jest prawo karne?

Pod pojęciem prawa karnego rozumie się zbiór takich aktów prawnych, których celem jest regulacja kwestii związanych z odpowiedzialnością za popełnienie czynów zabronionych i szkodliwych społecznie.

Jeśli chodzi o ustawodawstwo polskie, do głównych aktów prawnych wchodzących w skład prawa karnego należą:

 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553),
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557).
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555).

Powyższe akty prawne to nie wszystko. Należy pamiętać, że istnieją także regulacje odnoszące się np. do przestępstw skarbowych (ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy).

Sprawy, jakimi w zakresie prawa karnego zajmuje się nasza Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Patryka Skwiot w Olsztynie zajmuje się właściwie każdym rodzajem spraw regulowanych przez przepisy prawa karnego. Należą do nich m.in. takie rodzaje przestępstw, jak:

 • przestępstwa dokonane przez osobę oskarżoną przeciw obrotowi gospodarczemu (są to czyny wymienione w art. 296-309 kodeksu karnego, czyli: pranie pieniędzy, oszustwa kredytowe i asekuracyjne, prowadzenie w nierzetelny sposób dokumentacji gospodarczej (księgowości), fałszowanie oznaczeń towarowych;
 • przestępstwa popełnione przeciwko mieniu (ta grupa przestępstw jest regulowana przez art. 278-292 kodeksu karnego). Do przestępstw przeciw mieniu zalicza się np.: kradzież (a także kradzież z włamaniem i kradzież rozbójniczą), rozbój, przywłaszczenie, zniszczenie cudzej własności, czynności określane paserstwo oraz wiele innych;
 • przestępstwo popełnione przeciw wiarygodności dokumentów (np. fałszowanie dokumentów w celu uzyskania kredytu bankowego);
 • groźby karalne;
 • nękanie;
 • naruszenie nietykalności cielesnej;
 • stalking;
 • pomówienia;
 • przemoc domowa, czyli fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami rodziny;
 • pobicia, spowodowanie u osoby trzeciej uszczerbku na życiu lub zdrowiu;
 • cyberprzestępczość, czyli przestępczość internetowa (np. kradzież danych);
 • posiadanie oraz obrót narkotykami;
 • udział w przestępczości zorganizowanej;
 • przestępstwa popełnione przeciw bezpieczeństwu drogowemu, do których zaliczane takie czyny, jak np. jazda pod wpływem alkoholu lub innych substancji, spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym itd.;
 • błędy popełnione w ramach wykonywania zawodu lekarza, których efektem jest trwały uszczerbek na zdrowiu pacjenta, utrata życia bądź narażenie na takie ryzyko.

Kancelaria Adwokacka w Olsztynie – zakres usług

W ramach swojej oferty Kancelaria Adwokacka Patryka Skwiot w Olsztynie oferuje Klientom kompleksowe doradztwo w odniesieniu do spraw z zakresu prawa karnego. Ponieważ poruszanie się po meandrach prawa karnego (oraz większości pozostałych dziedzin prawa) wymaga obszernej wiedzy, nasza doświadczona kadra składająca się z grona wykwalifikowanych prawników pomaga w takich czynnościach, jak:

 • obrona podczas postępowań o charakterze przygotowawczym, postępowaniach sądowych i odwoławczych (obrona jest prowadzona przed sądami: okręgowymi, apelacyjnymi oraz kasacyjnymi);
 • doradztwo osobom, które zostały zatrzymane lub tymczasowo aresztowane,
 • reprezentacja osób o statusie: świadka, podejrzanego, oskarżonego, oskarżyciela prywatnego i oskarżyciela posiłkowego oraz pokrzywdzonego (w przypadku tego ostatniego, pracownicy Kancelarii oferują pomoc podczas sporządzania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).