prawo karne
prawo GOSPODARCZE
prawo cywilne
prawo RODZINNE
prawo ADMINISTRACYJNE
prawo HANDLOWE

Czym jest upadłość konsumencka?

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, upadłość konsumencka polega na zredukowaniu lub całkowitym umorzeniu zobowiązań ciążących na osobie fizycznej, jeśli osoba ta z niezawinionych przyczyn nie jest w stanie ich uregulować. Oznacza to zatem, że dłużnik jest w stanie „uwolnić” się od niemal wszystkich rodzajów zaciągniętych zobowiązań. Decyzja o upadłości konsumenckiej jest ogłaszana w wyniku postępowania prowadzonego przed sądem. O jej uzyskanie mogą ubiegać się osoby niewypłacalne, których obecna sytuacja materialna nie daje nadziei na spłatę zobowiązań.

Nie wszystkie rodzaje zaciągniętych zobowiązań podlegają umorzeniu w efekcie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wyjątki te nie są liczne i obejmują m.in. zadłużenia alimentacyjne.

Upadłość konsumencka – kiedy można skorzystać?

Aby skorzystanie z upadłości konsumenckiej było możliwe, należy spełnić szereg warunków. Przede wszystkim, dłużnik nie może prowadzić obecnie działalności gospodarczej (może za to być byłym przedsiębiorcą), nie może on też mieć na swoim koncie przestępstw z tytułu czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli.

 

Potrzebujesz pomocy lub wsparcia?

Kontakt

Jak przeprowadzane jest postępowanie upadłościowe?

Pierwszym kamieniem milowym w postępowaniu upadłościowym jest złożenie wniosku przez konsumenta. Zaleca się, by uczynił on to możliwie jak najwcześniej, aczkolwiek przepisy nie narzucają określonego czasu, w jakim należy to uczynić. Warto jednak przy tym pamiętać, że wniosek ten powinien być złożony na formularzu, w sądzie rejonowym właściwym miejscowo dla danego dłużnika. We wniosku tym należy zamieścić, oprócz danych osobowych, informacje dotyczące m.in. wysokości i rodzaju niespłaconych zobowiązań oraz informacje na temat posiadanego majątku.

Postępowanie upadłościowe może zostać przeprowadzone w ramach następujących trybów:
• uproszczonego,
• ogólnego,
• w ramach układu z wierzycielami (takie rozwiązanie nie stanowi upadłości konsumenckiej w ścisłym znaczeniu tego słowa).

Pierwsze z powyższych rozwiązań, tj. procedura uproszczona, jest przeznaczone dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (nie są przedsiębiorcami). W takim trybie nie powołuje się sędziego-komisarza, a całe postępowanie ogranicza się do likwidacji majątku dłużnika przez syndyka i opracowania planu spłaty zobowiązań.

Bardziej rozbudowana jest procedura ogólna, które może być przeprowadzona zarówno w stosunku do przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących firmy. W przypadku konsumentów stosuje się procedurę zwykłą wówczas, gdy okoliczności wskazują na to, że całe postępowanie będzie równie skomplikowane jak w przypadku przedsiębiorców. Przesłankami do takiego rozwiązania mogą być np. znaczne rozmiary majątku dłużnika lub duża liczba wierzycieli.

Efektem przeprowadzonego postępowania jest porozumienie zawierane wierzycielami a dłużnikiem, w którym określa się sposób spłaty zobowiązań. Jeśli z zaistniałych okoliczności wynika bezsprzecznie, że dłużnik jest w sposób trwały pozbawiony możliwości uregulowania przynajmniej części zobowiązań – wówczas sąd może zdecydować o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia projektu spłaty.

Jeśli niezdolność do spłat zadłużenia zostanie uznana za czasową – strony zobowiązania (wierzyciel lub upadły, tzn. dłużnik) mają prawo w okresie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku złożyć do sądu wniosek o ustalenia planu spłaty długów.

Upadłość konsumencka – Olsztyn

Wbrew pozorom, ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zawsze jest dla dłużnika idealnym rozwiązaniem. Może się bowiem okazać, że w efekcie ustalonego sądownie planu straci on część swojego majątku. Co więcej, postępowanie upadłościowe jest często czasochłonne i skomplikowane.

Na szczęście, obecnie na rynku działa wiele kancelarii prawniczych, które oferują wsparcie podczas postępowania upadłościowego. Jedną z nich jest Kancelaria Adwokacka Patryka Skwiot w Olsztynie, która zajmuje się profesjonalną pomocą m.in. w zakresie prawa upadłościowego. Dzięki temu, dłużnik może otrzymać wsparcie już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości.